Çerez Politikası

Tan Sağtürk Bale ve Dans Eğitimi TV ve Film Prodüksiyon Organizasyon, Danışmanlık ve Ticaret Limited şirketi, veri sorumlusu sıfatıyla, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(Kanun) 10’uncu maddesi ile Aydınlatma Yükümlülüğünün Yerine Getirilmesinde Uyulacak Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ kapsamında bu metni hazırlamıştır.

Bu Çerez Aydınlatma metninin amacı, internet sitemizde kullanılan çerezlerin cihazınıza yerleştirilmesi aracılığıyla otomatik yolla elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak, hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl yönetebileceğiniz hakkında sizlere bilgi vermektir.

İnternet sitemizde kullandığımız, zorunlu çerezler haricindeki çerezler için, kullanıcıların açık rızaları alınmakta ve istedikleri zaman rızalarını değiştirebilme olanağı sağlanmaktadır. Kullanıcılar çerez yönetim paneli üzerinden, internet sitemizde kullanılan çerez çeşitlerini görebilmekte ve Zorunlu Çerezler dışında kalan tüm çerezler için “açık” veya “kapalı” seçenekleri ile tercihlerini belirleyebilmektedirler. Yine bu panel üzerinden kullanıcılar tercihlerini her zaman değiştirebilmektedirler.

Çerez Türleri

Sürelerine Göre Çerez Türleri

1. Oturum çerezleri: Oturumun sürekliliğinin sağlanması amacıyla kullanılmakta olup kullanıcı tarayıcısını kapattığında bu çerezler de silinmektedir.
2. Kalıcı çerezler: Bu Çerezler sizler silene kadar veya yok olma gününe bağlı olarak tarayıcınız tarafından otomatik olarak silinene kadar sabit sürücünüzde kalan çerezlerdir.

Kaynaklarına Göre Çerez Türleri

1. Birinci Taraf Çerezler: Birinci taraf çerezler, doğrudan kullanıcının ziyaret ettiği internet sitesi yani tarayıcının adres çubuğunda gösterilen URL tarafından yerleştirilmektedir.
2. Üçüncü Taraf Çerezler: Üçüncü taraf çerezler kullanıcının ziyaret ettiği etki alanından farklı bir etki alanı tarafından yerleştirilmektedir.

Kullanım Amaçlarına Göre Çerez Türleri

1. Zorunlu Çerezler: Bu tarz çerezler web sitesinin işleyişi için zorunludur ve kapatılamaz. Bunlar genellikle sizin gizlilik tercihlerinizi tutmak veya sisteme girerken ya da bir form doldururken girdiğiniz verileri kullanmak amacıyla güncellenirler. Tarayıcınızı bu çerezleri engellemek veya sizi uyarması için güncelleyebilirsiniz, fakat sitenin bazı parçaları çalışmayabilir. Bu çerezler kişisel bilgi içermezler.
2. Performans Çerezleri: Bu çerezleri sitenin ziyaretçi sayılarını ve trafiğini anlamak için kullanırız, böylece sitemizin performansını ölçebilir ve iyileştirebiliriz. Bunlar bizim hangi sayfaların en çok ya da en az kullanıldığını anlamamıza ve ziyaretçilerin sitede nasıl hareket ettiklerini görmemize yardımcı olur. Bu çerezlerin topladığı bilgiler kişisel olarak değil topluca anonim olarak işlenir. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, sizin sitemizi ne zaman ziyaret ettiğinizi bilemeyiz.
3. Fonksiyonel Çerezler: Bu çerezler sitenin daha fonksiyonel ve kişiselleştirilmiş olmasına olanak sağlar. Bizim tarafımızdan veya sayfalara eklediğimiz 3.parti servis sağlayıcıları tarafından güncellenebilirler. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz bu servislerin bazıları veya tümü düzgün çalışmayabilir.
4. Pazarlama Çerezleri: Bu çerezler reklamcılık alanındaki iş ortaklarımız tarafından kullanılabilirler Bu reklam şirketleri sizin ilgi alanlarınıza göre profilleme yapabilir ve diğer gezindiğiniz web sitelerinde sizin ilginizi çekebilecek reklamları size gösterebilirler. Doğrudan kişisel bilgi saklamazlar, fakat sizin tarayıcıdaki ve internet cihazınızdaki sizi tanımlayan tekil kimliği kullanırlar. Eğer bu çerezlere izin vermezseniz, daha az hedefli pazarlamaya mazur kalırsınız.

Kişisel Verilerin Aktarıldığı Taraflar

Web sitesi üzerinde kullanılmakta olan ve aşağıdaki tabloda detayları verilen bazı çerezler kişisel veriler içermektedir. Bu çerezlerin kullanımına onay vermeniz durumunda açık rızanız dahilinde bazı kişisel verileriniz yurtdışındaki iş ortaklarımıza aktarılır.

Kişisel Verilerin İşlenmesinde Hukuki Sebepler

1. Zorunlu çerezler: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanunun 5’inci maddesinin (2) numaralı fıkrasının (c) bendi “Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması” veya (f) bendi “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması” kapsamında işlenmektedir.
2. Performans Çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
3. Fonksiyonel çerezler: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.
4. Pazarlama çerezleri: Bu çerezler aracılığıyla toplanan kişisel verileriniz, Kanun’un 5’inci maddesinin (1) numaralı fıkrası kapsamında açık rızanızın alınması suretiyle işlenmektedir.

Veri Sahibi Olarak Haklarınız ve İlgili Kişilerin Talepleri

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

  • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
  • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

İnternet sitemizde kullanılan çerezler yoluyla kişisel verileri işlenen ilgili kişiler, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerini, “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliği”ne göre aşağıdaki adrese veya e-posta adresine yazılı olarak iletebilirler.

Adres: 19 Mayıs Cad. No:43 Fulya / Şişli, İstanbul
e-posta Adresi: info@tansagturkakademi.com

Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

İnternet sitemizde istediğiniz anda çerezlere ilişkin tercihlerinizi değiştirebilirsiniz. Çerez yönetim panelindeki butonları tercihinize göre açık veya kapalı konuma getirerek “Değişiklikleri kaydet” butonuna tıklayınız.

Bunun yanı sıra, tarayıcı ayarları aracılığıyla da kısmen kontrol sağlanabilmektedir. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamaya https://www.aboutcookies.org adresinden ulaşmak mümkündür. Sık kullanılan tarayıcılarda çerezlerin yönetimine ilişkin bilgilere aşağıdaki bağlantılar aracılığıyla erişebilirsiniz:

Bunun dışında;

Son güncelleme tarihi: 04.02.2024

İnternet sitemizde yer alan çerezlere ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

www.tansagturkakademi.com - Sınıflandırılmış Çerez Listesi
Çerez Adı Çerez Sağlayıcı (Domain) Çerez Türü Çerez Süresi Çerez Tanımı
ASP.NET_SessionId www.tansagturkakademi.com Zorunlu Oturum Süresince Miscrosoft .NET tabanlı teknolojilerle yazılmış siteler tarafından kullanılan genel amaçlı platform oturum çerezi. Genellikle sunucu tarafından anonimleştirilmiş bir kullanıcı oturumunu sürdürmek için kullanılır.
cookiespool_consent www.tansagturkakademi.com Zorunlu 6 ay Web sitesinde kullanılan çerezler için Cookiespool aracılığıyla ziyaretçiden alınan açık rıza seçimlerini saklamak için kullanılır.
yandexuid .yandex.ru Performans 400 gün Yandex, bu çerezi site kullanıcısını tanımlamak için kullanır.
_ga .tansagturkakademi.com Performans 400 gün Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
_gid .tansagturkakademi.com Performans 1 gün Kullanıcının internet sitesini nasıl kullandığına dair veriler oluşturmak için benzersiz bir ID/kimlik kaydetmeye yarar.
_gat .tansagturkakademi.com Performans 1 dakika İstek oranını kısmak için kullanılan Google  Analytics çerezi.
_ym_uid .tansagturkakademi.com Performans 365 gün Bir ziyaretçinin kimliğini saklamak ve izlemek için kullanılan Yandex metrica çerezi.
_ym_d .tansagturkakademi.com Performans 365 gün Siteye ilk ziyareti saklamak için kullanılan Yandex metrica çerezi.
yandexuid .yandex.com Performans 400 gün Yandex, bu çerezi site kullanıcısını tanımlamak için kullanır.
yuidss .yandex.com Performans 400 gün Yandex, ziyaretçiyi tanımak için bu çerezi kullanıcının tarayıcısında saklar.
_ym_isad .tansagturkakademi.com Performans 1 gün Yandex, bir ziyaretçinin reklam engelleyicileri olup olmadığını belirlemek için bu çerezi kullanır.
_ga_* .tansagturkakademi.com Performans 400 gün Bu çerez Google Analytics tarafından kullanıcıları ayırt etmek için kullanılır.
ymex .yandex.com Performans 365 gün Yandex, bu çerezi web sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplamak için kullanır.
_ym_visorc .tansagturkakademi.com Performans 23 dakika Yandex, bu çerezi sitenin oturum tekrarının doğru şekilde çalışmasına izin verecek şekilde kullanır.
yuidss .yandex.ru Performans 400 gün Yandex, ziyaretçiyi tanımak için bu çerezi kullanıcının tarayıcısında saklar.
ymex .yandex.ru Performans 365 gün Yandex, bu çerezi web sitesindeki kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplamak için kullanır.
yabs-sid mc.yandex.com Fonksiyonel Oturum Süresince Yandex bu çerezi session_id'yi saklamak için kullanır.
_yasc .yandex.ru Pazarlama 400 gün Reklam ve hedefleme çerezi
i .yandex.ru Pazarlama 400 gün Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcı yer değiştirmesine dayalı reklamların görüntülenmesini optimize etmek amacıyla, IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının tıkladığı reklamlar gibi kullanıcı verilerini kaydeder.
sync_cookie_csrf .mc.yandex.com Pazarlama 3 dakika Optimizasyon için kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplayan Yandex metrica çerezi
_yasc .yandex.com Pazarlama 400 gün Reklam ve hedefleme çerezi
sync_cookie_csrf .mc.yandex.ru Pazarlama 3 dakika Optimizasyon için kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplayan Yandex metrica çerezi
test_cookie .doubleclick.net Pazarlama 15 dakika Bu çerez, web sitesi ziyaretçisinin tarayıcısının çerezleri destekleyip desteklemediğini belirlemek için DoubleClick (Google'a aittir) tarafından ayarlanır.
_fbp .tansagturkakademi.com Pazarlama 90 gün Facebook tarafından, üçüncü taraf reklamcılardan gerçek zamanlı teklif verme gibi bir dizi reklam ürünü sunmak için kullanılır
i .yandex.com Pazarlama 400 gün Aynı reklam ağını kullanan web sitelerinde kullanıcı yer değiştirmesine dayalı reklamların görüntülenmesini optimize etmek amacıyla, IP adresi, coğrafi konum, ziyaret edilen web siteleri ve kullanıcının tıkladığı reklamlar gibi kullanıcı verilerini kaydeder.
yp .yandex.com Pazarlama 400 gün Site kullanıcılarını tanımak için kullanılan bir Yandex çerezidir.
sync_cookie_ok .mc.yandex.com Pazarlama 1 gün Kullanıcı davranışlarını ölçmek ve takip etmek için kullanılan Yandex Metrica çerezidir.
fr .facebook.com Pazarlama 90 gün Hedefli reklamcılık için kullanılan benzersiz bir tarayıcı ve kullanıcı kimliği içerir.
yp .yandex.ru Pazarlama 400 gün Site kullanıcılarını tanımak için kullanılan bir Yandex çerezidir.
bh .yandex.com Pazarlama 1 yıl Reklam ve hedefleme çerezi
metrika_enabled www.tansagturkakademi.com Pazarlama Oturum Süresince Ziyaretçinin tercihlerine göre ilgili reklamı sunmak amacıyla birden fazla web sitesindeki ziyaretçileri izlemek için kullanılır.

Çerez Ayarları